Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları

Fen Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü olarak okul, aile ve öğrenci birlikteliğini gözeterek yaptığımız  çalışmalarımızla hedefimiz; okul öncesinden liseye kadar her öğrencimizin sosyal, duygusal ve akademik olarak sağlıklı gelişimine destek olmak ve çocuklarımızın potansiyelleri doğrultusunda kendini gerçekleştirmesine ve donanımlı bir genç olarak yaşama hazır olmasını sağlamaktır.

Bu bağlamda; ortaokulda çocukluktan gençliğe adım atan öğrencilerimize; sınıf rehberlik çalışmaları, seminerler ve okul-aile işbirliği içindeki rehberlik etkinlikleri düzenlenmektedir.

Çalışmalarımız; öğrencilerimizin temel sosyal becerilerinin gelişmesine yardımcı olarak kişisel hedeflerini belirlemelerini ve bu hedeflere ulaşabilmeleri için gerekli planı yapmak, öncelikli olarak akademik başarı için gerekli olan planlı ve düzenli ders çalışma alışkanlıkları, verimli zaman yönetimi gibi konularda bilinçlenmelerini sağlamak ve sınav ile ilgili kaygı yönetimi konularında ki sorunlarını çözmek için sürekli gelişerek devam etmektedir.


1. Psiko-sosyal Gelişim

 • Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme
 • Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme
 • Sorumluluk duygusunu geliştirme
 • Kendini tanıma becerilerini geliştirme
 • Karşısındakini anlama becerilerini geliştirme
 • Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme

2. Akademik Gelişim 

 • Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
 • Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

3. Kariyer Gelişimi 

 • Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme
 • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
 • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

Öğrenci Tanıma: “Her Öğrencimizi Tanıyoruz!”

Her sınıf seviyesi için farklı yapılandırılmış olan, öğrencilerimizi tanımaya yönelik bu çalışmalar ile öğrencilerin gelişim alanlarında güçlü oldukları ve desteklenmesi gereken yönleri belirlenir. Bu çalışmamız, okula uyum sürecindeki öğrencilerimizin doğru yönlendirilmesinde önemli ipuçları verir ve yapılan görüşme sonucunda anne-babalar bilgilendirilir.

Okula Uyum: “Okulumu Tanıyorum ve Seviyorum!”

Aramıza yeni katılan öğrencilerimizle okulun fiziki olarak tanıtılmasını, tanışma ve kaynaştırma oyunlarını ve duygu paylaşımını içeren bir çalışma yapılır. Ailelere süreçle ilgili bilgilendirici seminerler hazırlanır. Ara sınıflara gelen yeni kayıtlı öğrenciler ile ilk bir ay içerisinde mutlaka onları tanımaya yönelik bireysel görüşme yapılır ve veliye öğrencinin okula uyumu ile ilgili bilgi verilir.

Gelişim İzleme: “Her Adımda Yanımda!”

Öğrencilerimizin gelişim sürecindeki akademik, duygusal ve sosyal durumunun tespiti amacıyla çeşitli test/envanter uygulanır, gözlem yapılır ve öğretmenlerle öğrencinin gelişimi değerlendirilir.

Sınav Danışmanlığı: “Savulun Sınavlar!”

Ulusal sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin bu süreçteki tüm zihinsel ve duygusal ihtiyaçları dikkate alınarak yürütülen danışmanlık hizmetidir. Sınav sisteminin tanıtılması, öğrenciye uygun çalışma yöntemlerinin belirlenmesi, hedef belirleme ve kaygıyı azaltmaya yönelik motivasyon çalışmaları ve sınav sonrası uzman tercih danışmanlığı bu hizmetimizin sürecinde yer alır.

Davranış Yönetimi: “Kendini Yönetebilen Dünyayı Yönetir.”

Tüm öğrencilerimizin yaşam boyu mutlu ve başarılı bireyler olmalarına yardımcı olacak olumlu davranışları ve değerleri benimseyip içselleştirerek kendi kendini yönetebilme(öz denetim)becerisi kazanmaları hedeflenir. Saygı, sorumluluk ve azim gibi değerler ölçülebilir davranışlarla gözlemlenir ve öğretmenleri tarafından teşvik edilir. Eğer varsa alışkanlık haline gelen olumsuz davranışlarının değişmesi ve sönmesi için gerekli olan desteği sunan bir ‘Davranış Geliştirme Süreci’ yürütülür. Bu süreçte öğrenci olumsuz davranışının nedenlerini fark eder; bu konuda okuldan ve ailesinden destek görür.

21. yy Becerileri PDR Uygulamaları: “Geleceğe Hazırım!”

Fen Koleji PDR Bölümü olarak yaratıcılık, iletişim, işbirliği, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi 21. yy becerilerini geliştirmeye yönelik yürüttüğümüz çalışmalardır. Bu çalışmalara ailenin de katılması sağlanarak tam bir etkileşim ve öğrenme sağlanır.

Kariyer Yolculuğum: “Mutlu ve Başarılı Meslek Hayatına Hazırlanıyorum!”

Günümüz çocuklarını çevresindeki yetişkinlerden çok farklı bir meslek hayatı ve iş dünyası bekliyor. Bu durumda da kendini tanıma, ne istediğini bilme ve kariyer bilinci oluşturmanın önemi daha da arttırıyor. Bu amaçla uyguladığımız test, envanter ve etkinliklerle öğrencilerimize kariyer yolculuğunda rehberlik ediyoruz.

Rehberlik Müdahale Uygulamaları: “Öngörebilmek, hükmetmektir.”

Önleyici ve iyileştirici rehberlik yaklaşımlarına uygun olarak, gerekli görülen durumlarda uygulanan grup ve bireysel çalışmalardır. Öğrencilerle ilgili gözlemler ve uygulanan envanter sonucunda öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, liderlik, sosyal beceriler, arkadaşlık ilişkileri, kaygı(sınav kaygısı), öfke kontrolü, çalışma alışkanlıkları, motivasyon vb. konularda çalışmalar yapılır.

Veliye Yönelik Çalışmalar: “Eşsiz Deneyimler ve Paylaşımlar”

Anne Baba Atölye Çalışmaları

Velilerimizin, çocuklarının gelişiminde ihtiyaç duydukları konularda paylaşımda bulunmaları, farkındalık kazanmaları, bilgi edinmeleri ve farklı bakış açıları geliştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla etkinliklerle yürütülen atölye çalışmalarıdır. Çalışmalar tamamlandığında velilere katılım sertifikaları sunulur. İletişim, çatışma çözme, ebeveyn tutumları, ergenlik ve yaş dönemine ait sorunlar ile başa çıkma vb. konular ele alınır.

Seminerler

Öğrencilerimizin eğitsel, mesleki ve bireysel gelişimleri ile ilgili çeşitli alanlarda velilerimize anne-baba tutumları, mesleki yönlendirme, sorumluluk bilinci vb. konularda uzmanlar tarafından bilgilendirici seminerler verilir.

“Fen Kolejinin” Veli e-Bültenleri:

Velilerimizi, öğrencimizin yaş dönemi özelliklerine göre ihtiyaç duyacakları konularda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan e-bültenlerdir.

Öğrenci Broşürleri:

Öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları konularda anlaşılır ve onlara özel hazırlanan yayınlardır. 

Bireysel Danışma Hizmetleri: “Birebir Uzman Görüşmeler”

Öğrenciler ve veliler ile randevulu bireysel görüşmeler gerçekleştirilir. Bir dönem içinde her öğrenci ve veli ile en az bir defa bireysel görüşme yapmak esastır. Özel durumlarda bu sıklık ihtiyaca göre arttırılır. Öğretmenlerle de düzenli olarak görüşülerek öğrencilerin gelişim süreçleri takip edilir.

Yukarı