Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları

Fen Kolejinde gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarımızla hedefimiz okul öncesinden liseye kadar her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi’’ ne ve donanımlı bir 21. yy insanı olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır.

Sistemli takip ve sarmal bir yapıda hazırlanmış çalışmalardan oluşan PDR sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedefler.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarında uygulamalarımızın amacı; 

Öğrencilerimizin;

 • Psikolojik açıdan sağlıklı,
 • Kendini tanıyan, keşfedebilen,
 • Güven duyan,
 • Sorgulayan ve eleştiren,
 • Olağan ve olağanüstü durumlara karşı yorum becerisi gelişmiş,
 • İletişim becerileri gelişmiş,
 • Kendini doğru ifade edebilirken karşısındakinin duygularını da anlayıp önem veren
 • Üretici olmaktan ve hayattan zevk alan bireyler olmalarını sağlamaktır. 

Bu hedefler doğrultusunda yapılan çalışmalar öğrenci, aile ve okul sarmalında bir bütün olarak yaklaşılır. Çocuklarımızın; zihinsel, duygusal, sosyal-psikolojik, fiziksel olarak tüm yönleri ile potansiyellerine en uygun gelişimi gösterebilmeleri

Bu hedefler doğrultusunda küçük yada büyük sorunlar yaşayan veya yaşamayan bütün öğrencilerimizin rehberlik hizmetlerinden çok daha etkin bir biçimde yararlanabilmeleri sağlanır. Rehberlikte bireysel farklılıklara saygı gösterilir ve danışanın bilgileri kendisi istemedikçe başka kişilerce paylaşılmaz. 

Rehberlik hizmetinin gizlilik ilkesi ihmal edilmez. 


1. Psiko-sosyal Gelişim

 • Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme
 • Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme
 • Sorumluluk duygusunu geliştirme
 • Kendini tanıma becerilerini geliştirme
 • Karşısındakini anlama becerilerini geliştirme
 • Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme 

2. Akademik Gelişim

 • Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
 • Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

3. Kariyer Gelişimi

 • Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme
 • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
 • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

Öğrenci Tanıma: Her Öğrencimizi Tanıyoruz!

Her sınıf seviyesi için farklı yapılandırılmış olan, öğrencilerimizi tanımaya yönelik bu çalışmalar ile öğrencilerin gelişim alanlarında güçlü oldukları ve desteklenmesi gereken yönleri belirlenir. Bu çalışmamız, okula uyum sürecindeki öğrencilerimizin doğru yönlendirilmesinde önemli ipuçları verir ve yapılan görüşme sonucunda anne-babalar bilgilendirilir.

Okula Uyum: Okulumu Tanıyorum ve Seviyorum!

Aramıza yeni katılan öğrencilerimizle okulun fiziki olarak tanıtılmasını, tanışma ve kaynaştırma oyunlarını ve duygu paylaşımını içeren bir çalışma yapılır. Ailelere süreçle ilgili bilgilendirici seminerler hazırlanır. Ara sınıflara gelen yeni kayıtlı öğrenciler ile ilk bir ay içerisinde mutlaka onları tanımaya yönelik bireysel görüşme yapılır ve veliye öğrencinin okula uyumu ile ilgili bilgi verilir.

Gelişim İzleme: “Her Adımda Yanımda!”

Öğrencilerimizin gelişim sürecindeki akademik, duygusal ve sosyal durumunun tespiti amacıyla çeşitli test/envanter uygulanır, gözlem yapılır ve öğretmenlerle öğrencinin gelişimi değerlendirilir.

Davranış Yönetimi: “Kendini Yönetebilen Dünyayı Yönetir.”

Tüm öğrencilerimizin yaşam boyu mutlu ve başarılı bireyler olmalarına yardımcı olacak olumlu davranışları ve değerleri benimseyip içselleştirerek kendi kendini yönetebilme(öz denetim)becerisi kazanmaları hedeflenir. Saygı, sorumluluk ve azim gibi değerler ölçülebilir davranışlarla gözlemlenir ve öğretmenleri tarafından teşvik edilir. Eğer varsa alışkanlık haline gelen olumsuz davranışlarının değişmesi ve sönmesi için gerekli olan desteği sunan bir ‘Davranış Geliştirme Süreci’ yürütülür. Bu süreçte öğrenci olumsuz davranışının nedenlerini fark eder; bu konuda okuldan ve ailesinden destek görür.


Anne Baba Atölye Çalışmaları

Velilerimizin, çocuklarının gelişiminde ihtiyaç duydukları konularda paylaşımda bulunmaları, farkındalık kazanmaları, bilgi edinmeleri ve farklı bakış açıları geliştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla etkinliklerle yürütülen atölye çalışmalarıdır. Çalışmalar tamamlandığında velilere katılım sertifikaları sunulur. İletişim, çatışma çözme, ebeveyn tutumları, ergenlik ve yaş dönemine ait sorunlar ile başa çıkma vb. konular ele alınır.

Seminerler

Öğrencilerimizin eğitsel, mesleki ve bireysel gelişimleri ile ilgili çeşitli alanlarda velilerimize anne-baba tutumları, mesleki yönlendirme, sorumluluk bilinci vb. konularda uzmanlar tarafından bilgilendirici seminerler verilir.


“Fen Kolejinin Veli e-Bültenleri:

Velilerimizi, öğrencimizin yaş dönemi özelliklerine göre ihtiyaç duyacakları konularda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan e-bültenlerdir.

Öğrenci Broşürleri:

Öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları konularda anlaşılır ve onlara özel hazırlanan yayınlardır.


Öğrenciler ve veliler ile randevulu bireysel görüşmeler gerçekleştirilir. Bir dönem içinde her öğrenci ve veli ile en az bir defa bireysel görüşme yapmak esastır. Özel durumlarda bu sıklık ihtiyaca göre arttırılır. Öğretmenlerle de düzenli olarak görüşülerek öğrencilerin gelişim süreçleri takip edilir.

Öğrencilerimizin eğitsel, mesleki ve bireysel gelişimleri ile ilgili çeşitli alanlarda velilerimize anne-baba tutumları, mesleki yönlendirme, sorumluluk bilinci vb. konularda uzmanlar tarafından bilgilendirici seminerler verilir.

Yukarı