Eğitim Modeli
Eğitim Modeli

Akademik başarıya ancak sağlam bir altyapıyla ulaşılacağının farkında; çok yönlü, yenilikçi ve özgüvenli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim modeli...

Çocuklarımızın bir üst akademik basamağa geçmeden önce hedeflerini belirlemiş, seçen ve seçilen, disiplin sorunu olmayan, başarıya odaklı öğrenciler olmaları için eğitim modelimiz çok yönlü olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) programı dikkate alınarak özveriyle planlanmıştır.

Okullarımızda öğrencilerimizin kendi kendine yetebilen, çok yönlü düşünebilen, sorgulayan, haklarını savunabilen, başkalarının hak ve hürriyetlerine ve farklı kültürlere saygı duyan dünya vatandaşı bireyler olması hedeflenir.

HER ÇOCUK FARKLI ÖĞRENİR!!!

Her çocuğun öğrenirken kendine özgü güçlü yönleri vardır. Bu güçlü yönler fark edildiğinde ve tercihlerine uygun eğitim yöntemleri kullanıldığında çocuklar öğrenmenin ve başarmanın keyfini yaşıyor. Fen Koleji’nde her öğrenci kendi stiline göre öğreniyor.

Uluslararası alanda zenginleştirilmiş programımız ile çocuklarımızın farklılıklarını unutmadan bilgiye nasıl ulaşacakları konusunda rehberlik etmeyi ve akademik başarının yanı sıra özellikle 1 ve 2. yabancı dil yeterliliğinde ve sosyal etkinliklerde de desteklenmelerini amaç edindik.

Çeşitli envanterlerle nasıl daha iyi öğrendikleri tespit ediliyor. Öğrenirken nasıl bir fiziksel ortama ihtiyaç duydukları, duygusal anlamda nasıl motive oldukları, kuralların öğrenmelerini nasıl etkilediği, Öğrenirken nasıl yönergelere ihtiyaç duydukları belirleniyor.

Neyi, nasıl daha iyi öğreneceklerinin farkına varan çocuklarımız geleceğe hazır olacaklardır. 


Türkçe dersinin en temel  amacı; dilimizi doğru ve etkili kullanan nesiller yetiştirmektir. Öğrencilerimize Türkçeyi sevdirmek, onların anlama ve anlatma gücünü geliştirmek, dinleme alışkanlığını sağlamaktır Düzenli ve ömür boyu devam eden okuma alışkanlığı kazandırmak, Türkçe dilinin kurallarını öğretmek, düşünme becerilerini geliştirmelerini, sözcük zenginleşmesini sağlamaktır. Ana dile ilişkin becerilerin kazanılması ve özellikle de iyi bir anlama eğitimi tüm eğitim hayatında yani ömür boyu ihtiyacı olan önemli bir beceridir. Okulumuzda anlama ve kendini ifade edebilme eğitimi ile ilgili temeller ilkokulda Türkçe dersi ile başlamaktadır. 

İlk  Okuma-yazma eğitim ve öğretiminin amacı sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama, sorgulama, ilişki kurma, analiz yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesini içermektedir.Dilimizi doğru ve etkili kullanma, iletişim kurma, problem çözme, karar verme, öğrenmeyi ömür boyu sürdürmenin de  geliştirilmesi beklenmektedir. Okulumuzda ilk okuma yazma sadece bir okuma yazma süreci değil anlayarak okuma becerilerinin kazanıldığı bir alan olarak görülmektedir.

Öğretim Programı’nda ön görülen Ses Temelli Cümle Yönteminde, öğretime seslerle başlanır. Anlamlı kelimeler oluşturacak birkaç ses verildikten sonra seslerden hecelere, hecelerden sözcüklere ve sözcüklerden tümcelere ulaşılmaktadır. Yazı öğretiminde ise, MEB müfredat programına uygun olarak bitişik eğik yazı harfleri kullanılmaktadır.

Öğrencilerimizin Türkçe dersleri ile kazandıkları beceriler öğretim yılı başından itibaren kontrol edilmeye başlanır. Öncelikle Türkçe dersine temel becerileri ölçmek ve gerekli hazır bulunuşluğu sağlamak amacıyla sene başında, Hazır Bulunuşluk Değerlendirmesi yapılır. Öğrencilerimizin Türkçe dersinde istendik özellikleri yeterince kazanıp kazanmadıklarını izleyebilmek için 1, 2, 3. sınıflarda değerlendirme uygulamaları yapılır. 4. sınıftan itibaren Kazanım Değerlendirme Sınavları ile öğrencilerin akademik gelişimleri değerlendirilmeye çalışılır. Öğrencinin gelişimini ürünlerle ortaya koymak amacıyla portfolyo değerlendirme uygulamalarından yararlanılır. Öğrencilerin akademik gelişim durumları, belirli periyotlarla değerlendirilir ve velilerimizle en hızlı biçimde paylaşılır. 


Matematik; biçim, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki ilişkilerini akıl, bilim yoluyla inceleyen ve sayı bilgisi,uzay bilimi gibi dallara ayrılan bilimdir. 

Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır.

Matematik eğitimi, öğrencilerimize çevremizdeki dünyayı ve sosyal etkileşimleri anlamaya yardımcı olacak geniş bir bilgi ve beceri donanımı sağlar. Ayrıca yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırır.

Okulumuzda MEB Matematik Öğretim Programı’nın vizyon, amaç ve yaklaşımına uygun olarak yürütülen çalışmalar ile matematiğin sevilen, kolay anlaşılan, günlük hayata uygulanabilen kalıplardan arındırılmış  ve korkulmayan bir ders haline getirilmesi hedeflenmiştir.

Öğrencilerimizin matematik dersleri ile kazandıkları beceriler öğretim yılı başından itibaren kontrol edilmeye başlanır. Öncelikle matematik dersine temel becerileri ölçmek ve gerekli hazır bulunuşluğu sağlamak amacıyla sene başında, Hazır Bulunuşluk Değerlendirmesi yapılır. Öğrencilerimizin matematik dersinde istendik özellikleri yeterince kazanıp kazanmadıklarını izleyebilmek için 1, 2, 3. sınıflarda değerlendirme uygulamaları yapılır. 4. sınıftan itibaren Kazanım Değerlendirme sınavları ile öğrencilerin akademik gelişimleri değerlendirilmeye çalışılır. Öğrencinin gelişimini ürünlerle ortaya koymak amacıyla portfolyo değerlendirme uygulamalarından yararlanılır. 

Öğrencilerin akademik gelişim durumları, belirli periyotlarla değerlendirilir ve velilerimizle en hızlı biçimde paylaşılır. 

Yeterli zaman, çalışma ve destek ile "Her öğrenci matematiği öğrenebilir." ilkesiyle yürüttüğümüz matematik eğitimi çalışmaları ile öğrencilerimizin matematiğin günlük yaşamımızdaki yerinin farkına varmaları, gücünü ve faydalarını anlamaları hedeflenir.

Okulumuzda matematik dersleri işlenirken nesne, araç gereç ve materyal kullanarak, modellemeler yaparak ve günlük yaşam örnekleri ile matematik öğretiminin somut bir hale getirilmesi amaçlanır. Matematik dersleri işlenirken akıllı tahta uygulamaları, somut araç gereçler, iki boyutlu ve üç boyutlu materyallerden, yaratıcı drama uygulamalarından yararlanılır.  


Fen Bilimleri  canlı ve cansız doğa olayları  ile ilgilenen; öğrencilerimizde sorgulama, araştırma becerilerinin gelişmesinin yanı sıra, öğrencilerimizin kararlar alabilen, problem çözen, bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eden bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Bu doğrultuda, okulumuz da Fen ve Teknoloji dersinin sevilen, kolay anlaşılan, günlük hayata uygulanabilen ve korkulmayan bir ders haline getirilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütülür. 

Derslerin işleyişinde laboratuar uygulamaları öncelik taşımaktadır. "yaparak, yaşayarak, düşünerek öğrenme “ temel alınarak çeşitli aktiviteleri ve sınıf içi ve dışı etkinlikler ile keşfetmeyi özendirmeye, çalışmaktayız. Öğrencilerimiz uygulayarak, paylaşarak öğrenme sonucunda öğrendiklerini yaşantılarında nasıl kullanabileceklerini de öğrenirler. 

Okulumuzda Fen ve Teknoloji eğitimi için laboratuar araç gereç ve materyalleri, çeşitli kitaplar, yazılım ve medya materyalleri gibi çeşitli kaynakların kullanılmasına, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmasına da önem verilir. Fen ve Teknoloji dersleri işlenirken akıllı tahta uygulamaları, iki ve üç boyutlu materyallerden yararlanılır. Ayrıca dersin öğretim süreçlerinde diğer derslerde de olduğu gibi yaratıcı drama uygulamaları da yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji dersleri ile kazandıkları beceriler öğretim yılı başından itibaren kontrol edilir. Öncelikle fen bilimleri dersindeki temel becerileri ölçmek ve gerekli hazır bulunuşluğu sağlamak amacıyla sene başında Hazır Bulunuşluk Değerlendirilmesi yapılır. Öğrencilerimizin  Fen ve Teknoloji dersinde istendik özellikleri yeterince kazanıp kazanmadıklarını izleyebilmek için Kazanım Değerlendirme Sınavları ile öğrencilerin akademik gelişimleri değerlendirilmeye çalışılır. Öğrencilerin akademik gelişim durumları, belirli periyotlarla değerlendirilir ve velilerimizle en hızlı biçimde paylaşılır. 


Sosyal Bilgiler dersinin en önemli amacı; öğrenciye öncelikle içinde yaşadığı topluma uyum sağlayıp "toplumsal kişilik" kazandırmak ve dolayısıyla öz güvenini geliştirmektir. Toplumsal kişiliğin de en önemli özelliği, çevresine ve çevresindeki olaylara karşı bilinçli olmasıdır.
 
Sosyal Bilgiler dersi ile bireyin kendisine, ailesine ve çevresindeki insanlara saygılı davranma becerileri kazanması sağlanır. Çocuklarımızın yasalara karşı olan görev ve sorumluluklarının neler olduğu üzerinde durulur, özellikle toplumsal çevreye etkili bir biçimde nasıl uyum sağlayacağına ilişkin değerler öğrencilere kazandırılır. 
 
Sosyal Bilgiler dersi, çocuğun algı gelişimiyle çok yakından ilgilidir.  Çocuk, içinde yaşadığı yakın ve uzak çevreyi küresel olarak algılar. Sosyal Bilgiler öğretiminde temel alınan becerilerin öğrencilerimize kazandırılmasında, uygun eğitim teknolojilerine yer verilmektedir.
 
Sosyal Bilgiler dersinin öğretim süreçlerinde "yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta” gibi öğretim ilkeleri temele alınarak çocuğumuzun öğrenme özellikleri ile bağdaşan farklılaştırılmış öğretim uygulamaları gerçekleştirilir. 
 
Öğrencilerimizin Sosyal Bilgiler dersleri ile kazandıkları beceriler öğretim yılı başından itibaren kontrol edilir. Öncelikle Sosyal Bilgiler dersindeki temel becerileri ölçmek ve gerekli hazır bulunuşluğu sağlamak amacıyla sene başında Hazır Bulunuşluk Değerlendirilmesi yapılır. Öğrencilerimizin Sosyal Bilgiler dersinde istendik özellikleri yeterince kazanıp kazanmadıklarını izleyebilmek için Kazanım Değerlendirme Sınavları ile öğrencilerin akademik gelişimleri değerlendirilmeye çalışılır. Öğrencilerin akademik gelişim durumları, belirli periyotlarla değerlendirilir ve velilerimizle en hızlı biçimde paylaşılır.

Okulumuzun temel hedeflerinden birisi kaliteli bir İngilizce öğrenimi ile İngilizce’yi etkin kullanan öğrenciler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin öğrenme ortamları, Türk ve yabancı lisanslı öğretmenlerimizin farklı kültürel özellikleri, geldikleri okullardaki deneyimleri ve dil öğrenimi alanında kullandıkları pedagojiler ile zenginleştirilmektedir.
 
Okulumuzda, ”Avrupa Dil Çerçeve Programı” standartlarına uygun bir İngilizce programı vardır. Bu program, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü İngilizce müfredatı geliştirilerek ve ders saatleri arttırılarak, Türk ve yabancı öğretmenler tarafından uygulanır. İngilizce sınıfları, kullanılan kitaplar ve malzemeler, okuma programları, her sınıf seviyesinde hazırlanan İngilizce gösterileri, sunumlar, kulüp ve etkinlikler de bu zengin programın önemli parçalarıdır. Öğrencilerin, İngilizce düzeylerini uluslararası standartlarda ölçmek için seviyelerine uygun çeşitli sınavlara katılmalarına fırsat tanınır.

Öğrencilerimizin İngilizceyi etkin olarak öğrenmeleri amacı ile ilkokulda ve ortaokulda bir yabancı ve bir Türk öğretmen ile dersler işlenir.
Programımız dört ana öğrenme alanı üzerine inşa edilmiştir: okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Fen Anaokullarında başlayan yoğun program ile öğrencilerimiz  küçük  yaştan başlayarak dört temel alanda da gelişirler. Öğrencilerin farklı öğrenme tarzları ve ihtiyaçları olduğu bilinciyle, akademik hedeflere ulaşılırken çeşitli öğretim tekniklerinden yararlanılarak, öğrencilere ikinci dilde başarılı olmaları için destek sağlanır. Hedeflerimizden birisi de öğrencilerimizin İngilizcelerini dış kaynaklı seviye tespit sınavlarına hazırlıklı olabilecek düzeye getirmelerinde yardımcı olmaktır.

1. ve 2. sınıf İngilizce programı, okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında gelişmeye başlayan öğrencilerin bu gelişimini desteklemektedir. Sesletişim (Phonics) dersleri, yeni öğrendikleri kelimelerin telaffuzu ve yazımı konusunda farkındalık yaratmaktadır.

3. sınıf İngilizce programı, temel kelime ve cümle kalıplarından daha karmaşık dil yapılarına geçilen, dilbilgisinin yanı sıra metin çalışmalarının da yapıldığı bir yıldır. Tam cümle ile, dilbilgisi, imla ve noktalama kurallarına uygun olarak yazma ile doğru telaffuz, ses tonu ve vurgu ile okumaya vurgu yapılan ders-içi çalışmalar akıcılığın yanı sıra doğru kullanımının da önemli olduğu bilinci öğrencilere kazandırılmaktadır.

4. sınıf İngilizce programı, temel İngilizce becerileri gelişmiş olan öğrencilerimizi bir üst seviyeye taşımayı hedefler. Ders-içi çalışmalarda konuşma ve yazmada dil kalıplarını doğru olarak kullanma, farklı kelimeler kullanarak ifadeyi zenginleştirme, dilbilgisi, imla ve noktalama kurallarına uygun olarak yazma ile doğru telaffuz, ses tonu ve vurgu ile okumaya vurgu yapılır. Okunan metnin daha iyi anlaşılması için metin ile bağlantılar kurulmakta, öğrencinin kendi yaşantısından, bilgilerinden ve okumuş olduğu başka metinlerden çağrışım ve aktarım yapması beklenmektedir.
 

Ürün Dosyası (Portfolyo) 

Portfolyo öğrencinin, yaşadığı sistem içinde öğrendiklerinden, ilgi ve becerilerinden, sanat çalışmaları ya da fen deneylerinden ve daha pek çok şeyden bazılarını seçip, anne-babasına kendi ağzı, aklı, yüreği ve bilgisiyle sunduğu ya da sergilediği bir süreçtir. Portfolyosunu ailesiyle birlikte gözden geçirerek kendisinin nasıl geliştiği yönünde bilinçlenmek, etkili bir öğrenme ortamı yaratarak çocuğun yarattığı ve yaptığı işlerle onur duymasını sağlar. Öz güvenini ve öz saygısını arttırır.  İkinci dilde İletişim kurma, yorum yapma ve kendini ifade etme becerilerini geliştirir. Katılımcılığı ve girişkenliği özendirir. Kendi kendini değerlendirdiğinden etkinlikler üzerindeki denetimlerini arttırır. Anne, babalar bu toplantıya katılarak çocuklarını nasıl desteklediklerini ona somut bir biçimde göstermiş olurlar. Çocuklarının nasıl geliştiğini ve nelere ilgi duyduğunu görürler ve keşfederler.
 

Yabancı Diller Bölümü (İngilizce - İspanyolca - Almanca)

Okulumuzda 1. yabancı dil olarak İngilizce ilkokul 1. sınıftan itibaren, 2. yabancı dil olarak ise 2. sınıftan itibaren Almanca veya İspanyolca dilleri öğretilmektedir. İngilizce, Almanca ve İspanyolca müfredat programlarımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı CEFR (Common European Framework of References for Languages) doğrultusunda yapılandırılmıştır.
 
10 SAAT İNGİLİZCE EKSTRA 2 SAAT ALM. İSP., 6 TÜRK 4 YABANCI ÖĞRENMEN (SAAT)
 
İngilizce müfredat programımız, öğrencilerimizi Cambridge Üniversitesi ESOL (English for Speakers for Other Languages) sınavlarına hazırlar.


Sınıflar Cambridge ESOL Sınavları Avrupa Konseyi Dil Seviyesi
 3. Sınıflar  Starters  Pre A1
 4. Sınıflar  Movers  A1 (Breakthough)
 5. Sınıflar  Flyers  A2 (Waystage)
 6. Sınıflar  KET  A2 (Waystage)
 7. Sınıflar  PET  B1 (Threshold)

İngilizce Yetiştirme Kursları

İngilizce zümresi tarafından belirlenen hedeflerimize öğrencilerimizi daha hızlı yetiştirmek için hafta sonu ve hafta içi İngilizce etütlerimiz vardır.
Hafta sonu 2 saat İngilizce yetiştirme kurslarımızda, öğrencilerimizin anlamakta zorlandığı konular ve tespit edilen eksikleri gidermek üzerine bir çalışma planlanır.
Kursa katılacak öğrenciler, İngilizce öğretmenlerimiz tarafından sınav sonuçları ve sınıf içi performansları göz önünde bulundurularak belirlenir.
Sene boyunca düşüş gösteren öğrenciler kursa çağrılır, eksiklerini gideren öğrenciler kurstan ayrılabilir. 
Yukarı